Bizi Takip Edin..

HİZMETLERİMİZ...

İletişim Danışmanlığı

BRS İletişim Danışmanlığı

BRS bünyesinde bulunan Üretim Grubunda çalışır. Sorumlu olduğu müşterilere iletişim hizmeti vererek mutlak müşteri memnuniyetini sağlamak için gereken çalışmaları yapar.

YETKİNLİKLER

Problem çözme ve karar verme

Sağlıklı karar alabilmek ve problemleri durumun, seçeneklerin ve olası sonuçların analiz ve değerlemesine dayalı olarak çözümleyebilmek için yargıda bulunmak.

Eldeki seçenekleri analiz edip durum değerlemesi yaparak kararlar verebilmek (Kendisine yol gösterecek örneklerin mevcut olması durumunda).

Kendi faaliyet alanında kısa dönemli amaç ve hedefleri etkileyecek kararları verebilmek.

Müşteri Odaklılık

İç ve dış müşterilerin gereksinimlerini doğru bir şekilde öngörerek bu beklentilerin ötesinde bir sonuç almayı hedeflemek.

Müşterilere kendi gereksinimlerini algılama ve tanımlamada yardımcı olmak; onlara daha önce karşılaşmadıkları yeni çözüm yolları önermek ve böylelikle yeni müşteriler / yeni projeler yaratmak.

İletişim

Bilgiyi diğer kişilere sözlü ve yazılı biçimde aktararak konuyu açık biçimde ortaya koymak; tartışma, soru sorma ve geri bildirim yolu ile karşılıklı anlaşmayı sağlamak.

Bilgiyi diğer kişilerin gereksinim ve çıkarlarını karşılayacak şekilde aktararak kendi fikirlerini açıklayıp benimsetmek.

Çeşitli sorgulama ve araştırma yollarını kullanarak açığa çıkmayan konuları ortaya koymaya çalışmak; diğer kişilerin söylemek istemediklerini sözlü olmayan iletişim unsurlarını kullanarak ortaya koymak.

Karşılıklı yapılan görüşmeleri (Pazarlık görüşmeleri de dahil olmak üzere) temel amaç üzerinde uzlaşmayı sağlayacak şekilde yürütmek.

Tüm bütçe sunumlarından sorumludur. (satın alma takibi ve satış)

İletişim bugün hayatımızda dün olduğundan çok daha fazla yer tutan önemli bir olgu

Bu fazlalık sadece “iletişim” içinde olduğumuz kişi ve mecranın sayısal fazlalığı anlamına, ya da edindiğimiz içeriğin (bilginin) niceliksel fazlalığı ile sınırlı değil. Bireyler birbirileri ile her geçen gün daha fazla online haline geldiği ölçüde interaktivite mevcut ilişki formlarını değiştirmekte, niteliksel olarak iletişimin mahiyeti ve sonuçları da değişmektedir.

Bu durum bireyler için olduğu kadar kurumlar için de geçerlidir. İletişim bilgiyi katma değer sıralamasında birinci sıraya oturturken, bireyleri olduğu kadar kurumları da içinde bulundukları sosyal ortama daha bağımlı hale getirmekte, bu bağımlılığın doğrudan sonucu olarak karar alma ve yönetim süreçleri değişirken, iş neticileri azısından iletişim katma değeri vazgeçilmez faktör haline gelmektedir.

Öte yandan pek tabii reel dünyada henüz yönetim disiplininde iletişim bu kadar öncelikli bir rol üstlenmiş değildir. Bu sadece ülkemizde değil, dünyada da böyledir.

Kurumlar iletişim ihtiyacı ile hangi noktada karşılaşıyorlar?

Halihazırda kurumlar iletişim denince sıklıkla iki farklı düzlemde harekete geçmektedirler. Bunlardan bir tanesi ve en bilineni pazarlama bağlamında geliştirilen iletişim faaliyetleridir.  Ortada bir ürün veya hizmet vardır; bunun bilinirliğini sağlamak bir aşama ise, satın alma eylemini tetikleyecek tutum değişikliğini sağlamak ikinci aşamadır. Bunun dışında kurumların iletişim ihtiyacı ile karşı karşıya bir diğer ikinci yaygın durum “kriz" durumlarıdır. Genellikle kurumun veya markanın tüm insiyatifini kaybettiği bir duruma karşılık gelen kriz ortamında, iletişim doğası gereği gelişmelere tepki vermeye ve bu yolla kurumun göreceği ticari zararı asgari düzeyde sınırlamaya yöneliktir.

Her iki iletişim etkinliğinin de ortak amacı hedef grup veya grupların ürün, hizmet veya kuruma yönelik algılamalarını yönetmektir ve bu bakımdan her ikisinin de kurumların iş hedefleri ile kurdukları katma değer bağlantısı açık olarak tanımlanabilir ve ölçümlenebilir düzeydedir. Bunun dışında kalan alanlarda ise, örneğin çalışanlar, tedarikçiler, kamu yönetimi benzeri sosyal paydaşları ile iletişim, hiç önemsemezdik edilmese bile, bir yönetim fonksiyonu olarak kabul görmemekte, idari bir işleyişe yakın addedilmektedir. Ya da bir başka durum, örneğin ara mamul üreten bir ticari kuruluşun yöneticileri nezdinde müşteri iletişimi sıklıkla tamamı ile satış fonksiyonunun çok da önemli olmayan unsurlarından biri olarak kabul edilebilmektedir.

Dizayn : Çizgi Web Tasarım